Patent

سند ثبت اختراع

سندی قانونی که براساس آن، پس از افشای عمومی اطلاعات اختراع، دیگران برای مدتی محدود از به‌کارگیری یا فروش آن بدون اجازه مخترع منع می‌شوند

Patent Office

اداره ثبت اختراع

سازمانی دولتی یا میان‌دولتی که حق ثبت اختراع را در اختیار دارد و با تقاضانامة ثبت اختراعی که دارای ویژگی ثبت‌پذیری باشد موافقت و در غیر اینصورت مخالفت می‌کند

Patent Application

تقاضانامة ثبت اختراع

 درخواستی که به اداره ثبت اختراع ارائه می‌شود تا حق انحصاری ثبت اختراع به مخترع آن داده شود

Patent Attorney

وکیل ثبت اختراع

وکیلی (شخصی حقیقی یا حقوقی) که از طرف مخترع تقاضانامة ثبت اختراع را تهیه و پیگیری می‌کند و وکیل او در دادرسی‌های قانونی است

Patent Agent

نمایندة ثبت اختراع

شخصی حقیقی یا حقوقی که به نمایندگی از طرف مخترع تقاضانامة ثبت اختراع را تهیه و پیگیری می‌کند اما نمایندة مخترع در دادرسی‌های قانونی نیست

Patentability

ثبت‌پذیری اختراع

قابلیت یک اختراع در احراز شرایط لازم برای ثبت

 


فرهنگستان زبان و ادب فارسى