Psychological Inertia Stories, аbout a Project Analysis & Decision Making

صبح تماس می گیرند و  می پرسند: شما با مجموعه الف همکاری می کنید؟

می گویم: نه!

می پرسند: با مجموعه ب؟

می گویم: نه! چطور؟

می گویند: می خواهیم درخواستی را مطرح کنیم، خطاب به کدام مجموعه بزنیم؟

می گویم: ببخشید درخواست تان را می شود تلفنی بگویید؟

می گویند: در خواست ما در زمینه خدمات پ است

می گویم: فرقی نمی کند به هر کدام از این دو مجموعه درخواست را بزنید، نتیجه ای حاصل نمی شود!

می گویند: چطور؟

می گویم: چون زمینه فعالیت این دو مجموعه در زمینه های دیگری است.

می گویند: خب چه کار کنیم؟ کجا را معرفی می کنید؟

می گویم: عطف به جلسه ای که ماه گذشته در دفتر مجموعه ت داشتیم، تحلیل بنده این بود که تعریف پروژه خدمات پ غلط است و بار هزینه ای بسیاری دارد. آقای ث فرمودند که دستور بررسی مجدد می دهند.

می گویند: دستور مجدد دادند

می گویم: خب؛ چه شد؟

می گویند: نوشته اند خدمات پ ضرورت دارد!

می گویم: چه کسی نوشته؟

می گویند: تیم بررسی!

می گویم: تیم بررسی نخست آقای ج و دوستانشان بودند. تیم بررسی دوم چه کسانی بودند؟

می گویند: آقای ج و دوستانشان!

می خندم و می گویم: نامه را برایم ایمیل کنید

می گویند: باشد، تا چند دقیقه.

نامه را دریافت می کنم و در متن ارسال مجدد می نویسم:

حضور محترم جناب آقای ث

سلام

در موضوع خدمات پ موارد زیر را به شما یادآوری می کنم:

  1. تیم بررسی اول آقای ج و دوستانشان بودند.
  2. تحلیل من این بود تعریف پروژه خدمات پ بار هزینه ای بسیاری دارد.
  3. دستور بررسی مجدد دادید.
  4. گویا تیم بررسی دوم هم آقای ج و دوستانشان بودند.
  5. نتیجه را این گونه نوشته اند:  خدمات پ ضرورت دارد!
  6. یک چیزی وجود دارد به نام اینرسی ذهنی! یعنی معمولا آدم ها تمایل دارند همان طور فکر کنند که فکر می کنند!
  7. به نظر شما بهتر نبود که تیم بررسی دوم آقای چ یا ح یا خ و دوستانشان می بودند؟ 
سپاس

نامه مستقیما ایمیل می شود به آقای ث.
بعد از ظهر تماس می گیرند و می گویند: آقای ث نتیجه بررسی دوم را لغو کردند و از آقای چ و دوستانشان خواستند که پروژه را مجددا بررسی کنند. 
لبخندی می زنم و می گویم: ممنونم از اطلاع.
...
دارم فکر می کنم که اگر در مورد شماره 7 نام آقای ح یا خ را اول می نوشتم، در انتخاب یا عدم انتخاب آقای چ اثری می گذاشت یا نه !!!


پ.ن یک:
یک نمونه دیگر را هم اینجا بخوانید:

پ.ن دو:
کلیدواژه ی روسی در ادبیات TRIZ
ترجمه شده در متون انگلیسی
Mental Inertia