Doorknob & Library Design

تصور کنید که شما طراحی هستید که سفارش طرح جدیدی برای دستگیره درِ دفتر کار کارفرما را گرفتید. سوال جالبی به ذهنتان می رسد. « آیا دستگیره بهترین راه برای باز و بسته کردن درِ اتاق است؟ »
احتمالاً به زودی به فکرتان خطور می کند که حقیقتاً نیاز به در وجود دارد؟!! و بعد هم اینکه اصلاً دفتر کار باید چهار دیوار داشته باشد یا ... ؟!
این زنجیره بحث ممکن است به طراحی مجدد سازمانی که کارفرما جزئی از آن است پیش برود و حتی نظام سیاسی که به این سازمان مجوز فعالیت داده هم مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و  ...
حال در نظر بگیرید که شما طراحی هستید که سفارش طراحی یک کتابخانه مرکزی جدید دریافت کردید و بعد بررسی ها به این نتیجه رسیدید که نیازمند دقت بیشتر در روش امانت دهی و انبار داری کتاب شدید. این نیاز شما را تا آنجا پیش می برد که از یک طراح معمار به یک کتابدار تبدیل شوید و حتی اینترنت را منبع مناسب تری از کتابخانه برای مطالعه بیابید.
حالا واقعاً راه حل چیست و در چه سطحی باید به آن پرداخت.
در طراحی دانستن اینکه جای راه حل کجاست و کدام مسائل ذی ربط هستند و کدام اطلاعات مفیدند، پیش از آزمودن راه حل کار دشواری است.
این داستان صعود به بالا و سیر به قهقرا را برایان لاوسون1 در کتاب بی نظیر و شاهکار خود « طراحان چگونه می اندیشند2 » از قول یکی از طراحان نقل می کند. 
راستی به این ماجرا در کنار تفکر چند پنجره ای TRIZ هم نگاه کنید.
...
خواندن این کتاب را از دست ندهید. ترجمه های مختلفی هم دارد. 
 

1 Bryan Lawson
2 How Designers Think