از صورت مسأله غلط به صورت مسأله صحیح منتقل می شویم. دسترسی نظام مند ما را به دیدن تمام عناصری که در اغلب مواقع غیرعادی هستند وادار می کند

#سطری از صفحه 132 این کتاب