فکر کردن، دشوارترین کار ساده و بدون هزینه دنیا است

#سطری از صفحه 142 این کتاب