چه می شود اگر بکوشید چیزی را بهبود بخشید که فکر می کنید بار اول درست انجامش داده اید؟ یا سؤالی سخت تر، محصولی را بهبود بخشید که شرکت دیگری درست انجامش داده است؟

#سطری از صفحه 265 این کتاب