!You get what you pay for

By Meysam Maleki

از قدیم گفتن "هر چقدر پول بِدی، آش می خوری". یعنی هر چه بیشتر تلاش کنی به نتایج بهتری می رسی. آلتشولر در بررسی اسناد ثبت اختراع هم به نتیجه مشابهی رسید. او خلاقیت مخترعان را در پنج سطح دسته بندی کرد (سطح بالاتر یعنی خلاقیت بیشتر) و دریافت که هر چه تلاش فرد برای رسیدن به پاسخ بیشتر باشد، پاسخ نهایی خلاقانه تر است. در اینجا منظور از تلاش تعداد راه حل هایی هست که فرد به عنوان پاسخ احتمالی بررسی می کند. آلتشولر به این نتیجه رسید که برای رسیدن به پاسخ های سطح یک (یعنی پاسخ های ساده) معمولا فرد بین یک تا ده راه حل احتمالی را بررسی می کند اما برای رسیدن به پاسخ های سطح پنج (پاسخ های کاملا نوآورانه یا کشف) فرد بیش از صد هزار راه حل را بررسی می کند. پشت صحنه منظور این است که ذهن فردِ کاشف یا مخترع باید آنقدر ورزیده باشد تا این تعداد راه حل را اول به عنوان گزینه های روی میز! مطرح و مطالعه کند و بعد تایید را رد کند. ذهن تمرین کرده و چالاک می تواند هم گزینه هایی در حد توسعه های محدود را بیابد و هم با غلبه بر اینرسی ذهنی، پاسخ های خارج از فضای مساله را بررسی کند. مثلا برای حل مسایل فرهنگی از علم کوآنتوم استفاده کند یا برعکس!