سیدعلیرضا کاشی‌زاد


 

 1. حلقه در از درون راز باشد بی خبر / مطلب دل را زبان تقریر نتوانست کرد صائب تبریزی
 2. حال من دور از آن جمال مپرس / رنگ و رویم ببین و حال مپرس
 3. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست / رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر  سعدی
 4. در پیش ما فتاده ست مستی و هوشیاری / در هر که هر چه باشد رفتار می نماید صائب تبریزی
 5. کاسه ی چینی که صدا می کند / راز دل خویش ادا می کند
 6. رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند / از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل  صائب تبریزی
 7. من مجرم محبت و دوزخ فراق یار / و آه درون به صدق مقالم دلالت است  فروغی بسطامی

...

 • می شود بیت اول را دوباره بخوانید؟
 • می شود ابیات دوم تا هفتم را دوباره بخوانید؟
 • می شود بگویید چه چیزی فهمیدید؟
 • می شود بگویید کدام ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟

...

این جا من هم دارم درباره TRIZ می نویسم. یادم نرفته، حواسم هست! آلتشولر در کتاب Innovation Algorithm می نویسد:

Sometimes, a fine similarity is difficult to express in words. Sometimes it cannot even be perceived by the inventor, it can only be felt

در نسخه فارسی کتاب یعنی الگوریتم نوآوری می خوانیم:

بعضی وقت ها، تشریح یک شباهت کوچک با کلمات، مشکل است. بعضی وقت ها این شباهت را حتی مخترع نیز درک نمی کند و فقط می تواند آن را احساس کند.