کارشناسان و متخصصان نوآوری نظام یافته در موقعیت های مختلف یادگیری و به کارگیری دانش TRIZ از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده می کنند که در ادبیات TRIZ دیده می شود 


آنچه می یابید به کوشش  والری سوشکف - از متخصصان حرفه ای و نام آشنای نوآوری نظام یافته - گردآوری شده است 

ساختار ارایه این واژه نامه (بیان اصطلاح، معنای آن، اشاره به مثال برای تفهیم معنا، دیدگاه تکمیلی، طبقه بندی اصطلاح در گستره دانش تریز، اصطلاح روسی، مخفف آن و اشاره به واژه های مترداف و جایگزین) منحصر به فرد است 

بیش از 30 منبع برای گردآوردی اصطلاحات مورد بررسی قرار گرفته اند 
ویژگی دیگر این مجموعه تمرکز بر منابع دست اول
TRIZ است (نوشته های مبدع TRIZ - آلتشولر-، همکاران و شاگردان او) که این ویژگی برای علاقه مندان به TRIZ کلاسیک ارزشمند است.

می توانید به صفحه اختصاصی دریافت این مجموعه بروید و این واژه نامه را بیابید.

GLOSSARY OF TRIZ AND TRIZ-RELATED TERMS

The Glossary of TRIZ and TRIZ-Related Terms is intended for practitioners, developers, researchers, scientists, teachers, students involved with the Theory of Inventive Problems Solving

The current version of the Glossary includes descriptions of 360 terms which have been repeatedly used in TRIZ publications. The Glossary has been compiled on the basis of terms which belong to both classical and contemporary TRIZ. The Glossary includes both unique TRIZ terms and commonly used terms which are used within specific context in TRIZ. During compilation of the list of the terms various sources were used