مصوّب: آفرینندگی

بیگانه: Creativity

حوزه: روانشناسی

تعریف: توانایی ایجاد اندیشۀ نو و بی‏ سابقه ‏ای که سودمند یا جذاب یا معنادار باشد


واژه‌ی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسى