تک تک اعضای تیم

باید اهداف تیم را باور داشته باشند.

 #سطری از صفحه 55 این کتاب