آیا روند اختراع کردن خواهد مُرد؟

خیر؛ مسایل پیچیده تر جدیدی ظاهر خواهند شد.

 #سطری از صفحه 84 این کتاب