کارکنان شاخص از فناوری استفاده می کنند اما حجم زیادی از اطلاعات را در مغز خود ساماندهی و از کاغذ هم استفاده می کنند. مسایل و راه حل ها برای آنها نامعین و تعریف نشده اند. فناوری هایی که به کارکنان دانشی معرفی می شوند باید متناسب با این ویژگی ها باشند

#سطری از صفحه 174 این کتاب