خلاقیتِ رها شده و ابتکارات نامتمرکز

استراتژی را نابود می کنند.

 #سطری از صفحه 106 این کتاب