چه چیزهایی اندکی تغییر یافته و یا اصلا تغییر پیدا نکرده اند؟ در مورد موسسات آموزشی چه می توان گفت؟ سیستم مدارس و دانشگاه ها 

#سطری از صفحه 27 این کتاب