دیزاینر نوآور و گرایش سازی است که درصدد آغاز یک دگرگونی، ایجاد یک خیز تخیلی و تولید یک ایده است

او جهان را حقیقتی می داند که باید تفسیر شود

دیزاین، یک « انتخاب فرهنگی » است

#سطری از صفحه 7 این کتاب