نوآوری عبارت است از جست و جوی دائم برای پیدا کردن روشی تازه در مورد تک تک جنبه های اداره ی یک شرکت، چه در زمینه ی محصولات جدید باشد، چه محصولات موجود؛ چه روش های فنی جدید، چه مواد اولیه ی نو؛ چه راهبردهای جدید، چه شیوه های نوین تفکر. نوآوری هم علم است، هم هنر. و آگاهی از زمان و روش به کار گرفتن آن دو، غالباً تفاوت بین موفقیت و شکست را مشخص می سازد

#سطری از صفحه 196 این کتاب