زمان هایی هست که بهبود تدریجی خوب است، اما زمان هایی هم هست که لازم است تغییری اساسی رخ دهد. کاری که می توان انجام داد، این است که سطح بلندپروازی را آن قدر تغییر بدهیم که افراد مجبور شوند شیوه مرسوم پرداختن به عملکرد و تدریجی دانستن بهبود آن را کنار بگذارند

#سطری از صفحه 46 این کتاب