اواسط دوره آموزشی نوآوری نظام یافته بود، با اینکه به همه شرکت کنندگان یک نسخه از جزوه آموزشی داده شده بود، یکی از هم دوره ای ها نسخه ی دیگری از جزوه جلسه های قبل را درخواست کرد ، کلاس که تمام شد موضوع را از ایشان – که مدرس یکی از دانشگاه های صاحب نام بودند- جویا شدم، گفت جزوه به همراه برخی دیگر از وسایل و مدارک ایشان که در خودروی پرایدشان بوده به سرقت رفته است. ناراحتی را می شد در چشمانشان دید، من گفتم « از این به بعد خیلی بیشتر مراقب باشید، اگر دزد نا محترم جزوه TRIZ را خوانده باشد این بار به روشی نوآورانه کل ماشین را در چشم بر هم زدنی خواهد برد»، ناراحتی شان در دریایی از خنده هم دوره ای ها محو شد.
چند ساعت بعد و در مسیر برگشت، به این شوخی خود کمی جدی تر فکر کردم، آیا واقعا یک سارق با یادگیری TRIZ قدرت بیشتری خواهد یافت؟ و آیا همین کاری که این قشر نا محترم برای شکستن امنیت انجام می دهند نوعی حل مساله به روش های نوآورنه و خلاق نیست؟ و سوال کلیدی اینکه: ما چه در اختیار سارق می گذاریم که او می تواند مساله را حل نموده و به راه حلی نوآورانه برای مساله خود برسد؟
این روزها موضوع امنیت اطلاعات و به طور کلی امنیت از مسایل استراتژیک بسیاری از سازمان ها و به خصوص سازمان های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است. این شرکت ها معمولا دو راه را برای رسیدن به مقصود خود انتخاب می کنند،
دسته اول مانند بسیاری از سازمان های ایرانی کل یا بخش اعظمی از اطلاعات خود را پنهان نموده یا به روش های مختلف به طور کامل از دسترس خارج می کنند. این کار علاوه بر مشکلات فراوانی که دارد، دست و پاگیری بسیاری را برای کارکنان و ذی نفعان برای دسترسی و استفاده از اطلاعات برای مقاصد استراتژیک سازمان ایجاد می کند.
دسته دوم سازمان هایی هستند که طی یک فرآیند تحلیل سیستم و استفاده از تحلیل کارکرد، کارکردهای اضافی را شناسایی نموده و نقاط کلیدی و استراتژیک اطلاعات را نزد خود محفوط داشته و بقیه را که حجم زیادی از آن است در اختیار همه می گذارند. این مورد حتی تبلیغاتی به عنوان عملکرد شفاف سازمان در رسانه ها را به دنبال خواهد داشت.
مثالی سخت افزاری از حذف کارکردهای اضافی برای جلوگیری از حل مساله یا حداقل سخت کردن آن، مثال قفل درب پارکینگ است، که خودم این مورد را در بسیاری از خانه ها مشاهده کرده ام. دریچه ای در فاصله ای متناسب از محل قفل تعبیه شده به طوری که فرد بتواند قفل های کتابی را با ورود دست به بخش داخلی ساختمان قفل نموده و یا با کلید باز نماید. این نمونه کارکردهای اضافی مانند مشاهده بخش داخلی قفل و قدرت مانور دستی روی آن را از سارق می گیرد اما در استفاده افراد برای باز کردن و بستن قفل خللی ایجاد نمی کند.